game slot doi the cao

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11                   1     1     1 1     1                   1   1         2   1                             1           00
01 8     1                 1               1                                     1             1   1       1         1     01
02 12         1   1   1 1   1       1                                         1         1       1     1   1     1           02
03 14 1             2         1       1 1           1     1     1                     1     1   1         1 1               03
04 15 1       1 1         1             2           1         1                 1         1 1               2   1       1   04
05 5                                                 1 1                       1   1                           1           05
06 10       2       1                                   1 1       1                             1 1               2         06
07 15     1 1 1       1       1   1 1           1     1   1             1 1                   1                 2           07
08 7 1                             1             1                             1                     1         1   1       08
09 11         1       1       1                           1       1 2   1       1             1           1                 09
10 11         1 1               1         2                   1           1                         1   1           1   1   10
11 14               1   1 1 1                                           1 1     1     1 1       1 1                   1 2   11
12 6 1       1     1                 1                                                                             1   1   12
13 12       1             1         1       1 1   1               1     1   1                       1           1         1 13
14 9     1                     1                     1       1                           1 1       1           1     1     14
15 9             1                             1   1 1                           1           1                     2 1     15
16 13     1 1       1 1     1 1                       1                   1         1   1   1                 1           1 16
17 15       2   2       2   1                             1   1 3           1             1 1                               17
18 8               1 1                 1 1                     1   1             1                                       1 18
19 11     1               1 1   1               1   1         1         1   1 1       1                                     19
20 12     2 1     1 1             1                         1     1                     1       1   1                 1     20
21 8         2             1     1                                   1       1                         1 1                 21
22 9 1 1             1                     1         1                             1 1   1                         1       22
23 12         1   1 1             2         1     1             1           1                     1       1       1         23
24 6             1 1           1                                           1                   1       1                   24
25 7     1       1                               1                 1         2                   1                         25
26 14               1         1           1     1                   1           1   1 1     1     1       1         1 2     26
27 6 1                         1                         1         1                       1           1                   27
28 10 1       1 1       1     1                     1       1                     1 1                                 1     28
29 11   1 1     1         1                 1 2           1 1           1                                             1     29
30 8   1 1     1         1                                               1             1         1               1         30
31 7                                 1       2 1                                             1         1 1                 31
32 15   1 1   1             2 1     1 1   1         1       1     1   1               1                                   1 32
33 13     1     1   1 1       1                   1 1     1         1       1                           2               1   33
34 12             1           2               1         1     1 1                         1     2                     1 1   34
35 9                             1         1 1   1         2   1 1                                   1                     35
36 11       1             1 1             1                         1 1 1                                     2 1     1     36
37 7                                           1           2                   1 1     1             1                     37
38 3                         1                                                         1                     1             38
39 14           2                       2         1           1     1   1 1         1                         2         1 1 39
40 9 1 2   1         1                                                           1 1           1   1                       40
41 14         1       1 1   1         1     1 1   1                 1     1       1           1           1     1           41
42 14             1   1         1     1     1 1           1           1         1           1 1   1     1   1               42
43 13   2 2             1       1           1         1   1 1   1                               1         1                 43
44 14   1   2   1           1       1               1       1 1                           1 1         1   1         1       44
45 11         1                 1       1       1   1         1   1           1                     1             1       1 45
46 9 1                           1             1                   1         1 1     1     1           1                   46
47 6 1       1                 1         1   1                                                                         1   47
48 9 1       1                                         2         1     1             1           1                   1     48
49 10                 1           1                         1                 1   1 1 1             1       2               49
50 17       1     1   1   1         2               1                   1 1 1           1       1 1         2             2 50
51 13         1       1     1                 1 1     1     1     1   1     1             1       1   1                     51
52 11               1       1             1 1   1 1   1             1           1                                       1 1 52
53 5             1                         1                                                         1     1       1       53
54 9           1             1     1                                       1                 1           1     1     1   1 54
55 6                     1           1                           1                       1   1                 1           55
56 13           1           1           2 1         1   2   1 1                   1                         1     1         56
57 10             1       1                                     1     1 1 1               1               1       1   1     57
58 6   1       1                             1                       1                   1                 1               58
59 16                         1               1             1   1                 1 2 1       1 1     1           1 2 1   1 59
60 13             1       1           1                       1 2 1 1                   1           1 1 2                   60
61 8               1                           1         1   1       1   1                               1     1           61
62 4                             1                                   1           1                                 1       62
63 16 1                         1     1                             2       2       1 1       1   1           1 1 1 1   1   63
64 11         1       1 1   1           1               1 1             1 1       1     1                                   64
65 9 1                   1                         1     1       1                       1 1         1                 1   65
66 14 1                         1 1   1   1                               1         1   1 1   1 1   1       1             1 66
67 9                   1         1   1 1               1                 1     1       1                     1             67
68 8     1                       1             1               1               1                       1     1       1     68
69 9       1                 1     1                                       1               1 1         1               1 1 69
70 11                   1     1                           1       2             1     1 1   1       1                   1   70
71 10 1 3                                       1                   1             1       1         2                       71
72 12 1 1               3           1             1       1                   1         1   1   1                           72
73 27   1   1 1 1                     1 2 1       3   1   1 2 1       1   1       2           1         1     3   1 1       73
74 13       1     1   1     1           1           1 1             1     1     1   1                               1     1 74
75 13   1         1       1 1     1   1 1       1     1                       1         1   1                     1         75
76 15             1             1 1               1     3   1         1   1 1 2                       1                 1   76
77 8             1                                 1 1                             1               1 2               1     77
78 6                                     1 1                 1                 1     1           1                         78
79 15       1     1               1 2       1     1   1                             1   1   2                 1   1   1     79
80 6                 1                                   1                 1                             1       1     1   80
81 10                           1       1 1 1                         1 1       1 1                 1           1           81
82 15           1               1 1               1             1     1   1   1 1       1       1 1       1 1           1   82
83 9                               1     1               1     1               1     1           1             1         1 83
84 12       1                     1 1                         1 1       1     1           1   1 1   1 1                     84
85 7 1                       1                     1   1             1 1                                   1               85
86 8                                       1           1     1                   1           1 1     1     1               86
87 17   1                 1           1       2 1 1           1             1 1     1 1   1 1                 1   1     1   87
88 10                   1                           1   1     1                           1   1   1     1     1     1       88
89 9           1               1     1             1       1                                 1         1   1     1         89
90 6                                     1       1 1 1           1                                 1                       90
91 7   1             1                   1           1 1             1                                       1             91
92 14                   1 1   1 1     1     1 2         1               1   1 1       1 1                                   92
93 14 1   1     1   2     1               2                       1     1                     1       1 1         1         93
94 9                 1         1             1       1           1                   1   1                     1   1       94
95 8                                           1     1               1             1     1             1 1         1       95
96 11             1 1   2             1 1                             2                           1   1       1             96
97 10     1               1     1 1     1                                 1 1                     2               1         97
98 12                     1         1                   1         1     1   1         1             1         1   1       2 98
99 12     1         1               1       1   2                                   1                 1   2 1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Thể thao Baccarat casino Nền tảng cờ bạc Casino game poker Tỉ số bóng đá Game casino Baccarat poker Kết quả xổ Số Bình Thuận Trò chơi poker sòng bạc Game poker Casino game nổ hũ Game bài Cá độ thể thao