game slot doi the cao

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
Ngày
/
Tháng
00 10                 1 1 1               1   1       1             1                               1     2                 00
01 11 1 1 1 1                         1     1   1                                     2                   1             1   01
02 11                       1 1 1     1     1           1       1             1 1                   1                     1 02
03 17         1   2 1     1                             1 2           1                   1   1 1   1     1 1       1     1 03
04 15   3     1                 2       1             1 1           1 1                 1     2       1                     04
05 13                         2     1   1   1 1   1       1                   1 1 1       1             1                   05
06 12 1             1       1 1               1                           1         1       1       1       1         1   1 06
07 12             1       1                 1       1           1       1         2             1     1 1           1       07
08 15         1         1         1       1                   1       1   1 1   1 1           1   1           1   1 1       08
09 12 1           2           1                                         1     1                   1       1 1   1     1 1   09
10 8 1                     1                       2                 1       1   1                   1                     10
11 7                                 1       1 1   1                     1 1                                         1     11
12 19 1     1 1 2             1     1 1         1         2   1   1               1                         1 2 1   1       12
13 12               1     1                     1 2                   1       1               1     2     1 1               13
14 7                   1                       1 1                           1                     1     1       1         14
15 12                 1 1     1     1   1                   1         1             1               1         1     1   1   15
16 15   1 1         1 1           1 1   1 1             1         1 1                     1         1     1               1 16
17 8                         1                 1   1             1                               1             1 1 1       17
18 12                   1 1         1     1                             1                   1 1 1           4               18
19 9     1                 1                               1   1   1   1                 1                     2           19
20 8     1                                           2                   1 1       1                 1               1     20
21 6                 1 1 1                                 1                     1     1                                   21
22 11 1       1       1           2   1       1 1       1                                   1           1                   22
23 13     1   3           1                   1           1     3   1                 1         1                           23
24 4                             1                             1             1                                           1 24
25 12       1   1               1 1   1       1                   1             1 1         1   1                         1 25
26 10                           1           1 1   1 1       1                                   1       1               1 1 26
27 7                 2                 1 1                                             1   1                     1         27
28 8                 1                           1   1                         1       2           1               1       28
29 11 1         2         1                                         1         1 1   1           1         1       1         29
30 12 1   1 1             1                 1           1                       1           1         1       1 1       1   30
31 11         1         1               1                               1 1 1 1     2       1       1                       31
32 12         1         1       1     1 1       2                 1       1                           1             2       32
33 10           1                 1       1                       2     1           1     1                       1   1     33
34 5           1 1                               2                                                               1         34
35 10                                         1     1 2       1                     1 2 1               1                   35
36 12             1                       1       1 1 1   1 1       1                     1               1   1           1 36
37 10       1                 1             1           1       1   1                   1 1           1                   1 37
38 8                     1                         1     1                       1     1       1       1                 1 38
39 12           2       1                     1                         1               1   1         1 1     1 2           39
40 13         1     1         1 1     1   1       1                     1                               1       1 2 1       40
41 16   1 1 1       2           1               1           1         1 1             1     1 1 1     1   1                 41
42 8                     2 1                             2                     1     1         1                           42
43 14               1 2                 2                   1 2                     1   1         2 1                     1 43
44 9   1                         1 1                         2       1           1         1             1                 44
45 10                     1 1             1   1           1                     1           1           1             2     45
46 6     1 1         1       1     1                   1                                                                   46
47 15                                 1   1     1     1   1 1             1     1   1 1   1     1                   1 2     47
48 5     1 1 1                   1                         1                                                               48
49 14     2 1               1     1           1     2             1     1                 1                     1     1 1   49
50 12   1       1       1                             1               1       1   1 1   1   1                         1 1   50
51 12           1             1       2               1   1                 1           1 1       1         1     1         51
52 10                                       2       1       2     1         1                 1       2                     52
53 9       1                               1         1                   1     1 1         1     1                   1     53
54 13 1                 1       2                     1               1       1         1       1     1 1 1         1       54
55 12                     1                               1     1     1   1             1         2           1   1 1   1   55
56 11       1       1   1         1   1                 1               1   1                 2                 1           56
57 12                       1   1       1                     1   1   1     1         1       1 1       1               1   57
58 10 1 1               1 1                                         1 1   1     1             1             1               58
59 12               2       1   1       2         1                 1   1     1 1               1                           59
60 15                   1     1   1     1   1 1           1 1 1           1 1       1               1             1       1 60
61 8           1             1                               1             1             2       1                 1       61
62 15             1 1 2             1                 1 1       1 1   1     1         1 1     1                           1 62
63 12                   1     1   1           1   1 1 2                     2                   1                     1     63
64 10                             1 1 1                         2     1   1                           1 1     1             64
65 11           1                 1       1     1           1   1               1         1         1         1         1   65
66 7       1                           1   1                       1     1 1                         1                     66
67 7     1                           1     1           1                           2                                   1   67
68 10                     1               1             1       1 1     1         1 1                         2             68
69 9         1   1                 1     1             1             1               1   2                                 69
70 12   2   1 1   1         1   1     1   1                   1                       2                                     70
71 6                       1   1                 1                     1 1                                 1               71
72 8                   1                   1                 1           1         1             1           1           1 72
73 5             1                                                                                 2         1       1     73
74 11     1                         1     1                             1                 1                 4   1 1         74
75 15   1   1       1     1 1   2             2   1                 1     1                     1         1 1               75
76 14 1               1             1       1   1       1   1     1           1 1           1           1               2   76
77 6 1                             1                   1 1                               1   1                             77
78 14     1       1 1 2                       1     2               1               1         1           1     1       1   78
79 17 1 1   2       2 1       1     1           1         1         1         1             1             1           1   1 79
80 10           1       1                                   1   1                 1               1   1       1           2 80
81 6                       1             1                         1 1                               1 1                   81
82 13 1           1           1   1 1       1                   1           1   1     1   1             1     1             82
83 19       1                         2   1       2         1 2 1       1     1       2 1         1     1       1   1       83
84 12                                                       1 1           1                 2 2 1 1             1 2         84
85 11 1 2                                     1 1   1                         1   1   1               1               1     85
86 17   1 1     1         1 1                   1 1   1 1 1             1           1       1             1     1 1 1       86
87 9 1           1   1       1                                               1                   1   1   1         1       87
88 11             3                                 1             2 1         1       1           1     1                   88
89 8     1                 1                                 1 1                                   1         1         1 1 89
90 11     1   1   1         1       1           1       1               1   1   1                 1                         90
91 4           1   1                                         1       1                                                     91
92 7           1           1       1   1                           1     1             1                                   92
93 2 1                                                                                                           1         93
94 6           1           1                                                                     1 1             1     1   94
95 12   2                         1 1 1           1     1     1   1                                     1     1         1   95
96 11 1   1   1     1           1 1     2             1                         1 1                                         96
97 8                   1                   1               1       1       1     1                             1       1   97
98 12       1 1                         1   1                     1         1           1     1 1               1   1 1     98
99 9         1                 1         1     1   1             1               1                         1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Thể thao Baccarat casino Nền tảng cờ bạc Casino game poker Tỉ số bóng đá Game casino Baccarat poker Kết quả xổ Số Bình Thuận Trò chơi poker sòng bạc Game poker Casino game nổ hũ Game bài Cá độ thể thao